„Јавно предузеће за склоништа" на основу Закона о одбрани (Сл. гл. РС. бр. 45/91, 58/91, 53/93, 67/93, 48/94) основала је Влада Републике Србије 1992. године одлуком о оснивању бр. 05/08-74/08 15.01.1992 године (Сл. гл. РС. бр. 3/92, 18, 92, 63,/01, 112/06) са задацима: организације изградње, одржавања и техничке контроле јавних и блоковских склоништа на територији Републике Србије, мирнодопског коришћења склоништа, организовање заштите склоништа надзиђивањем, извођење разних грађевинско-занатских радова у функцији санација и одржавања склоништа, и друге послове...


У евиденцији Предузећа налази се 1442 јавно и блоковско склониште на територији 48 општина у Републици Србији, којима управља као средствима у државној својини. Основна делатност Предузећа је:

а) организација изградње јавних склоништа, одржавање и техничка контрола јавних и блоковских склоништа.
б) издавање у закуп двонаменских склоништа и пословног простора у мирнодопским условима.


Делатност Јавног предузећа од општег интереса је делатност организације изградње, техничке контроле и мирнодопског коришћења јавних и блоковских склоништа.
Средства за обављање поверене делатности стичу се од издавања у закуп двонаменских склоништа и пословног простора у мирнодопским условима. Бавимо се и пружањем услуга техничке контроле склоништа. Предузеће се не финансира из буџета Републике Србије.


Својим досадашњим пословањем у периоду од основања до данас је у потпуности оправдана сврсисходност постојања ,,Јавног предузећа за склоништа".
Седиште „Јавног предузећа за склоништа“ је у Београду, Булевар Михајла Пупина 117а. Да би успешно могло да делује основане су пословнице у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу. Има 105 запослених радника.


Управљање у Јавном предузећу за склоништа је организовано као једнодомно. Ограни Јавног предузећа су Надзорни одбор и Директор.